Irak Türkmen Türkçesi Sözlüğü
Oğuz Çetinoğlu

Oğuz Çetinoğlu

Kitâbiyat

Irak Türkmen Türkçesi Sözlüğü

Irak Türklerinden Av. Habib Hürmüzlü’nün hazırladığı ‘Irak Türkmen Türkçesi Sözlüğü’, yalnızca ‘sözlük’ kelimesiyle sınırlandırılamayacak ölçüde geniş kapsamlıdır. İlmî bir çalışmanın ürünüdür. Aynı zamanda ilimle herhangi bir ilişkisi olmayan ve fakat Türk kültürüne ilgi duyan; genç-ihtiyar, tahsilli-avam… her kesimden insana hitâbeden bir eserdir.

Eser, Irak Türkmen Türkçesinde kullanılan kelime ve deyimlerin Türkiye Türkçesiyle karşılıklarını veriyor gibi görünse de, Irak Türkmen Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasındaki bire bir örtüşmeleri, aynılığı, berâberliği ve ‘bir’liği güneş gibi gözler, akıllar-iz’anlar önüne seriyor.

Azerbaycan Türkçesi’ne âşina olanlar, Sayın Hürmüzlü’nün hazırladığı sözlüğe biraz daha geniş açıdan baktıklarında; Irak Türkmen Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesi arasındaki muhteşem ‘bir’liği, aynılığı hayretle görüyorlar.

Bu gerçek Av. Hürmüzlü tarafından şu cümlelerle açıklanıyor:

Irak Türkleri yazı dilinde Türkiye Türkçesini kullanmaktadırlar. Konuşma dilinde ise Türkçenin Azerî (Doğu Oğuzca) sahâsındaki Türkçe geçerlidir. Azerî kökenli bu ağıza ‘Türkmence’ denir. Türkmence ağzında, çevrenin ve diğer birçok şartların etkisiyle, Arapça ve Farsça kelimeler bâriz bir şekilde görülür. Yine aynı şartların etkisiyle konuşma ve yazı dilinde Türkçede kullanılmayan ancak Arapça ve Farsçada bulunan harf ve telaffuzların kullanıldığı görülür.

Bilindiği üzere Batı Türkçesi; Osmanlı Türkçesi (Batı Oğuzca) ve Azeri Türkçesi (Doğu Oğuzca) olarak ikiye ayrılır. Bu iki saha arasındaki ayrılıklar hem konuşma dilinde, hem de yazı dilinde kendini gösterir. Irak Türklerinin konuştuğu ağız, Türkçenin Azerî (Doğu Oğuzca) sahası içine girmektedir. Bu saha, Doğu Anadolu, Azerbaycan, İran Azerbaycanı, Suriye Türkleri ve Irak Türkleri bölgelerini kapsar.

Ana parçadan kopartılmış, başka ülkelerin zâlim ve baskıcı idâreleri altında kalmış Türk yurtları’ndaki bu dil birliğinin derin anlamı üzerinde ayrıca ve mutlaka durulmalıdır. Durulmalı ve Türk dünyasına yabancı, ilgisiz ve Türk dünyası câhili kişilere ve de bütün dünyaya anlatılmalıdır. Üstelik bu birlik; batılı güçlerin çevirdikleri dolaplara ve dâhildeki yöneticilerin ilgisizliğine rağmen devam etmektedir.

Kitabın birinci baskısı, ‘Kerkük Türkçesi Sözlüğü’ adı ile yalnızca Kerkük şehrinde kullanılan kelime ve deyimleri ihtiva edecek şekilde hazırlanmıştı.

Evet! Kerkük kadim bir Türk şehridir. ‘Irak Türkleri’ denilince önce Kerkük akla gelir. Fakat Kerkük, Irak’ta Türk kökenli insanların bulunduğu tek şehir değildir. Irak’ın daha pek çok şehrinde Türkler vardır. ‘Telafer’den Mendeli’ye Türkmeneli’ isimlendirmesi bile ‘Irak’taki Türk gerçeği’ni tam olarak yansıtmamaktadır. 

Av. Habib Hürmüzlü, eserinin ikinci baskısında yalnızca isim değişikliği yapmamış, içeriğini de Irak’taki geniş Türkmen coğrafyasını kapsayacak şekilde zenginleştirmiştir. Yazar, bu durumun sebeplerini, ‘İkinci Baskının Önsözü’nde şöyle açıklıyor: ‘Saddam rejiminin katı ve zâlimâne uygulamaları sebebiyle bilgi ve belge akışının sağlanmasındaki imkânsızlıklar…’

Sayın Hürmüzlü, eseri için –asil bir tevâzu ile- ‘amatör bir çalışma’ diyorsa da ‘Türkmen Türkçesi Sözlüğü’, ilmî titizlikle hazırlanmış, benzeri bulunmayan, büyük bir ihtiyacı karşılayan başucu eseridir. Esere bu özelliği kazandıran; yazarın âdeta Türkoloji uzmanı gibi dikkatli ve yorucu bir çalışmayı göze almış ve gerçekleştirmiş olmasıdır. Herbiri, konusunda uzman olan Prof. Dr  unvanlı akademisyenler; Mustafa Argunşah, Suphi Saatçi, Mâhir Nakip, Yavuz Akpınar, Fikret Türkmen ve Günay Karaağaç Hocaların değerli katkılarını, Sayın Hürmüzlü, kadirşinaslık örneği olarak belirtiyor.

16 X 24 santim ölçülerinde, 340 sayfalık eserin, ‘Giriş’ başlıklı 5 sayfalık bölümünde, Irak’ta Türkmen varlığının oluşumu, kültürü ve dil özellikleri hakkında -efrâdını câmi, ağyarımı mâni- ölçüsünde fakat önemli bilgiler veriliyor.

25. sayfadan 51. sayfaya kadar devam eden ‘Birinci Bölüm’de Irak Türklerinin kullandığı alfabe, ses özellikleri, ünlü ve ünsüz değişimleri ve düşmesi, isim-işletme ekleri, şekil-zaman ekleri, zamirler, sıfatlar, zarflar ve edatlar hakkında ilmî olmakla birlikte herkesin kolayca anlayabileceği üslupla son derece faydalı bilgiler sunuluyor.

İkinci Bölüm’ kitabın ana gövdesi olarak ‘Sözlük’ başlığını taşıyor. Bu bölümde alfabetik sıralama ile kelimeler ve karşılıkları yer alıyor.

En sondaki 4 sayfa ise, ‘Kaynaklar’ listesine tahsis edilmiş.

Av. Habib Hürmüzlü’nün büyük bir emek ve titizlikle hazırladığı eseri okuyanlar, Irak Türklerinin dil zenginliğini tanımış ve öğrenmiş olmanın hazzını yaşıyorlar.

Dil, insan topluluklarını millet hâline getiren en önemli unsurdur. Dil ne kadar zengin ise, o dili kullanan millet de o derece köklü ve sağlam bir târihe sâhiptir. Günümüzde, milletlerarası siyâsî oyunlarla hâkim unsur hâline getirilmeye çalışılan henüz ‘millet’ olamamış toplama kişilerin, arkeolojik malzemeler bir tarafa, kendilerine has doğru dürüst bir dilinin bile olmadığı göz önünde bulundurulursa, Irak Türklerinin bölgedeki yeri ve önemi daha iyi anlaşılır.

Av. Habib Hürmüzlü’nün muhteşem eseri, böyle bir gerçeği gündeme getirmiş olması bakımından da çok mühim ve değerlidir. Kendilerine tebrik ve teşekkürlerimi hayranlıkla sunuyorum.

2013 yılında Kerkük’te Fuzûlî Matbaası’nda basılan kitabın temini için kullanılabilecek iletişim kanalı:

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI:

Ahmed Mithat Efendi Sokağı Nu: 46/11 Çankaya, Ankara. Telefon: 0.312-442 40 64 - 65 www.irakturkman.org.tr  

   Av. HABİB HÜRMÜZLÜ

   1933 yılında Irak’ın Kerkük şehrinde doğdu. Türkmen Hürmüzlü ailesine mensuptur.

1954 yılında Bağdat Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1970 yılında Bağdat Üniversitesi’nde idare hukuku dalında yüksek lisans diplomasını aldı. Altı yıl Kerkük’te avukatlık yaptı, 1960-1980 yılları arasında Vakıflar ve Diyanet İşleri Bakanlığı’nda Hukuk İşleri Müdürü ve Genel Müdürü olarak görev üstlendi.

Yayın organlarında ve sivil toplum kuruluşlarındaki hizmetleri:

- Bağdat’ta El- Risaletul İslamiye Dergisi’nin 14 yıl yayın kurulu üyeliği yaptı.

- Irak Türkmenlerinin 1960-1977 arası yayın organı olan Kardeşlik Dergisi’nin yazı işleri sekreterliğini yürüttü.

- Türk Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 1981 yılında çıkarılan Arapça Adwa El- Enbaa Gazetesi’nin 2 yıl müddetle koordinatörlüğünü yaptı.

- Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin İzmir Şubesi’ni kurdu ve 3 yıl müddetle yönetim kurulu başkanlığını üstlendi.

- 2003 tarihinde Ankara’da kurulan Irak Araştırma Merkezi’nin başkanlığını yaptı.

- 2005 yılında Ankara’da bulunan Global Strateji Enstitüsünde basın yayın uzmanı olarak çalıştı ve enstitünün çıkarmış olduğu aylık derginin başyazarlığı görevini üstlendi.

- Halen Orta Doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) adlı kuruluşun danışmanlığını ve merkezin iki ayda bir yayınlamakta olduğu aylık Orta Doğu Analiz ve altı ayda bir defa çıkan Orta Doğu Etütleri dergilerinin başyazarlığını yürütmektedir.

Yayınlanmış eserleri:

* İktisadî Devlet Teşekkülleri Kontrolü: (Yüksek Lisans Tezi) Bağdat Üniversitesi tarafından yayınlanmıştır. Arapça

* Kerkük Türkçesi Sözlüğü: Kerkük Vakfı Yayınları. İstanbul. Türkçe.

* Irak’ta Türkmen Boy ve Oymakları Global Strateji Enstitüsü Yayınları. Ankara. Türkçe.  

* Haşim Nahit Erbil Kitabı. İzzettin Kerkük – Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayınları. Arapçaya tercümesi.

* Kerkük’ün Kimliği. Prof. Dr. Mahir Nakip. Kerkük Vakfı yayınları. Arapçaya tercümesi

*Irak Türkmen Türkçesi Sözlüğü (2013)

*Irak Mevzuatında Türkmenlerin Konumu adlı Arapça kitabı, Beyrut’ta basılmaktadır.

*Türkmen Meşhurları isimli Arap diliyle yazılmış kitabı ise baskıya hazırdır.

Makaleleri:

* Beşir (Kerkük),  Kardeşlik (Bağdat), El- Risaletul İsalmiye (Bağdat), Türkmen (İzmir) , Kardaşlık (İstanbul), Kerkük (İstanbul), Türk Yurdu (İstanbul), Avrasya (Ankara), Kırmızı Çizgi (Ankara), global Strateji (Ankara), Orta Doğu Analiz (Ankara) dergi ve gazetelerinde Arapça ve Türkçe

    Makaleleri yayınlanmıştır.

Av. Habib Hürmüzlü Arapça, Türkçe, İngilizce, Osmanlıca ve Azerbaycan Türkçesini bilmektedir.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Son Yazılar